Bestiario Bastardo I: il Flagello Proteiforme!

di Isola Illyon il 4 luglio 2014